ข้อมูลน่ารู้

                  แหล่งธรรมชาติ

                  การเมือง

                  ลักษณะภูมิประเทศ

                  ภูมิอากาศ

                  เศรษฐกิจ

                  ประวัติศาสตร์

                  ศาสนา

                  ภาษา


ลักษณะภูมิประเทศ
 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป

          มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ ราบสลับภูเขาลูกเตี้ยๆ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมีเทือก เขาจันทบุรีทอดตัวไปทางตะวันตกจนจดกับเทือกเขาพนม ดงรัก ซึ่งทอดยาวจากเหนือถึงใต้ เป็นเส้นแบ่งอาณาเขต ระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย มีแม่น้ำสาย สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำตราด แม่น้ำระยอง และแม่น้ำประแสร์ ซึ่งไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ชายฝั่งทะเลที่เรียบยาว โค้งเว้า

          ท้องทะเลตะวันออกเต็มไปด้วยกลุ่มเกาะน้อยใหญ่หลายแห่ง ที่สำคัญได้แก่ เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด ในจังหวัดตราด เกาะเสม็ด เกาะมัน จังหวัดระยอง เกาะล้าน เกาะสีชัง ในจังหวัดชลบุรี ส่วนบริเวณปากแม่น้ำเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนโคลนตมที่แม่น้ำสายต่างๆ พัดพามา เป็นบริเวณที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันออก

แหล่งธรรมชาติ 

          -ชายฝั่งทะเล และหมู่เกาะ 

         ภาคตะวันออกมีหาดทรายสวยงาม มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 515 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นหาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดบางแสน หรือ ที่เป็นแหลม เช่น แหลมสิงห์ แหลมเสด็จ แหลมงอบ แหลมศอก ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือทะเลด้านอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่บริเวณจุดกึ่งกลางระหว่างปากแม่น้ำท่าจีนกับ แม่น้ำเจ้าพระยา เลียบไปทางตะวันออกจนจดเขตแดนราชอาณาจักรกัมพูชา ที่แหลมสารพัดพิษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด รวมความยาวประมาณ544กิโลเมตรชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีเกาะที่สำคัญ คือ เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะเสม็ด หมู่เกาะมัน และเกาะช้าง มีแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งที่เป็นที่นิยม เช่น หาดบางแสน หาดพัทยา อ่างศิลา เขาสามมุข แหลมแท่น แหลมฉบัง  และหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง เป็นต้น ชายหาดเหล่านี้ มีหาดทรายสวยงาม มีสีขาว ทั้งนี้เพราะตะกอนทรายที่สลายตัวจากหินแกรนิตและหินไนส์   ซึ่งเป็นหินฐานใต้พื้นดิน แนวชายฝั่งทั้งหมดที่กล่าวมา มีธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ทำรายได้ให้แก่ภาคตะวันออก มิใช่น้อย

         -อุทยานแห่งชาติ 

         พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ได้บัญญัติไว้ว่า " อุทยานแห่งชาติ หมายถึงที่ดินซึ่งรวมทั้งพื้นที่ดินทั่วไป ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และชายฝั่งที่ได้รับการกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ลักษณะที่ดินดังกล่าวเป็นที่ที่มีสภาพธรรมชาติที่น่าสนใจ และมิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ ทบวงการเมือง ทั้งนี้ การกำหนดดังกล่าวก็เพื่อให้คงอยู่ในสภาพเดิม เพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชนสืบไป"

         อุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกสามารถแยกได้เป็น2 ประเภท คือ อุทยานแห่งชาติทางบก และอุทยานแห่งชาติทางทะเล  

         อุทยานแห่งชาติทางบกโดยแบ่งเป็นจังหวัด ดังนี้

         จันทบุรี  อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ   อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น  อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

         ตราด  อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

         ระยอง  อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

         อุทยานแห่งชาติชาติทะเลแบ่งตามจังหวัด ดังนี้

         ระยอง  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

         ตราด  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

         อุทยานแห่งชาติของไทยทุกแห่งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า10 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจัดตามหลักสากลของการจัดการอุทยานแห่งชาติ มีการบริหารโดยอำนาจรัฐจากส่วนกลาง โดยผ่านคณะกรรมการในระดับชาติ เรียกว่าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ อันประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพและหลายหน่วยงาน

         การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติช่วยคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไว้ เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความมั่นคงแก่กระบวนการทางอุทกวิทยา ป้องกันการพังทลายของดิน ควบคุมสภาพภูมิอากาศ รักษาระบบนิเวศและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิต

         นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติยังเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านสันทนาการของประชาชน มีสภาพทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับทั้งการทัศนศึกษาและท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วย

© Copy Right หน่วยงานการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก