วัดไผ่ล้อม , จังหวัดตราด

วัดไผ่ล้อม

 

ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด เป็นวัดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการศึกษาของจังหวัดตราด โดยวัดแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของบิดาแห่งการศึกษาจังหวัดตราด คือท่านเจ้าคุณพระวิมลเมธาจารย์ วรญาณนุรักษ์ สังฆปราโมก (เจ้ง จันทสโร) หรือ ท่านเจ้าคุณเฒ่า ผู้ผลักดันให้วัดไผ่ล้อม เป็นแหล่งกำเนิดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน จ.ตราด และยังเป็นโรงเรียนสอนนักธรรม สอนภาษาบาลี ให้ที่พักและอุปการะนักเรียนในชนบทที่เข้ามาเรียนต่อระดับสูงในตัวจังหวัด ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนเป็นประจำทุกปีตลอดมา ให้บริการห้องสมุดแก่ภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป

ภายในบริเวณวัดยังมีสวนพุทธธรรมสำหรับให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม และมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์สามท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนในจังหวัดตราด นอกจากนี้ยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านมาทุกยุคสมัยที่มีการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม สำหรับสภาพแวดล้อมภายในคือ วัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดของภิกษุ สามเณรควรแก่การเคารพศรัทธา นอกจากนั้นยังยึดมั่นแนวทางแห่งความกตัญญู ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงในการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชน

นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระสุบิน ปณีโต ผู้มีประสบการณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต เผยแพร่เรื่องการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์แก่บุคคลทั่วไปใน จ.ตราดและต่างจังหวัด เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้เกี่ยวกับ

-ให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ การบริหารจัดการ การทำบัญชี การจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิก

-เรื่องการทำน้ำสกัดชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก โดยใช้คุณสมบัติของจุลินทรีย์

 


© Copy Right หน่วยงานการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก